25 juni 2019

M79.1 Myalgi 

Statistik är en delfunktion i SRS Bedömningsstöd. Statistiken är tänkt att ge läkaren en bild av hur sjukskrivningen ser ut generellt för en specifik diagnos som ett stöd i dialogen med patienten. På rätt sjukskrivning.se och i Webcert redovisas två statistiska uppgifter som är hämtade från Försäkringskassans statistik.

Webbplatsen rattsjukskrivning.se och SRS bedömningsstöd i Webcert redovisar två statistiska uppgifter:

  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på sjukskrivningslängd.
  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på kön.

Statistiken redovisas i form av grafer och staplar för varje diagnos som ingår i pilottesterna, statistiken visas för den första diagnosen i läkarintyget.

Uppgifterna baseras på data från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen) och gäller sjukskrivningsfall som påbörjades 2015 och som varade över 14 dagar.

Sjukskrivningsfallens fördelning på längd

Grafen visar andelen sjukskrivningsfall som avslutades inom 30, 90, 180 respektive 365 dagar efter att fallet påbörjats.

Statistik

Sidan innehåller en graf som visar andelen sjukskrivningsfall som börjar med huvuddiagnos M79 och slutar vid fyra förbestämda tidpunkter, det vill säga 30, 90, 180 och 365 dagar. 31 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 30 dagar. 64 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 90 dagar. 76 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 180 dagar. 88 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 365 dagar. (Källa: Försäkringskassan)

Sjukskrivningsfallens fördelning mellan könen

Staplarna visar sjukskrivningsfallens fördelning mellan kvinnor och män bland patienter som är sjukskrivna längre än 14 dagar.

Könsuppdelat M79

Sidan innehåller en graf som visar andelen kvinnor respektive män bland patienter som påbörjar ett sjukskrivningsfall med huvuddiagnos M79. 67.7 procent av patienterna är kvinnor, 32.3 är män. (Källa: Försäkringskassan)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!