Logotyp för Rätt sjukskrivning
5 september 2019

Om riskberäkning

Riskberäkning är en delfunktion i bedömningsstödet. Med en riskberäkning kan läkaren tidigt identifiera patienter som löper hög risk för lång sjukskrivning, över 90 dagar.

Läkarens professionella riskbedömning sker utifrån flera underlag, via anamnesen, mötet med patienten och via de riskberäkningar som SRS bedömningsstöd ger. Individer som löper risk för lång sjukskrivning kan då prioriteras och en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan med lämpliga rehabiliteringsåtgärder kan startas upp i ett tidigt skede för att, om möjligt, minska behovet av sjukskrivning.

Två typer av risker

Bedömningsstödet presenterar två typer av risker, som tillsammans bildar underlag för läkarens riskbedömning.

Genomsnittlig risk

Den genomsnittliga risken visar om den aktuella diagnosen är en högriskdiagnos för lång sjukskrivning, över 90 dagar. Risken beräknas på nationell statistik över sjukskrivningslängder för varje diagnos.

Individspecifik risk

Den individspecifika risken beräknas med hjälp av prediktiva modeller som tar hänsyn till en rad faktorer om aktuell patient, till exempel ålder, kön, bostadsregion, tidigare vårdkontakter och tidigare sjukskrivning. Dessa faktorer har stort prediktivt värde för att en sjukskrivning blir längre än 90 dagar visar tidigare analyser. 

De prediktiva modeller som används vid denna beräkning är av typen ”pch” (Piecewise Constant Hazard) och tillhör en klass av så kallade överlevnadsmodeller. Dessa modeller används i en rad vårdrelaterade arbeten för att bland annat uppskatta en patients överlevnadssannolikhet. Modellerna i SRS Bedömningsstöd har utvärderats grundligt. Resultaten av dessa utvärderingar återfinns i rapporten SRS Prediktiva modeller - delrapport 2017.

Genomsnittlig risk och individspecifik risk presenteras som staplar i Webcert:

Exempeldiagram

Diagrammet visar en stapel för genomsnittlig risk för lång sjukskrivning inom diagnosgruppen och en stapel för den mer individspecifika risken för den aktuella patienten (benämns ”Patientens risk”) som är beräknad med hjälp av prediktiva modeller. Allt över värdet 0 signalerar risk för längre sjukskrivning.

Tre definierade risknivåer

  • Måttlig risk. När patientens individspecifika beräknade risk är mellan 0 och 39 procent.
  • Hög risk. När patientens individspecifika beräknade är mellan 40 och 62 procent.
  • Mycket hög risk. När patientens individspecifika beräknade risk är över 62 procent.

Begränsningar i beräkningen av risk

De prediktiva modellerna bygger på data som endast inkluderar sjukskrivningsfall längre än 15 dagar. Modellerna bör därför användas runt dag 15 i den aktuella sjukskrivningen. Om beräkningen av risk görs senare i sjukskrivningen kommer den individspecifika beräknade risken att bli lägre än patientens egentliga risk.

Beräkningen av individspecifik risk baseras på ett urval hårda faktorer som finns sparade i tillgängliga databaser. Beräkningen baseras inte på mjuka faktorer som exempelvis läkarens intryck av patientens hälsa och livssituation.

Vidare beräknas risken på 3-ställig nivå, vilken innebär att risken beräknas för hela diagnosgruppen (3-ställig nivå) och inte specifikt för underdiagnos (4-ställig nivå).

Det finns därför möjlighet för läkaren att markera om hen håller med om SRS riskberäkning eller om hen bedömer risken som högre eller lägre än SRS bedömningsstöd. Denna markering delas även med rehabiliteringskoordinatorn, för att ytterligare uppmärksamma på eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!