Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Diskutera arbets- eller fritidsaktivitet som eventuellt utlöst tillståndet

Vid epikondylalgi och epikondylit (tennisarmbåge och golfarmbåge) har patienten smärta vid handgrepp och handvridning. Det kan ge svårigheter att till exempel spika och skriva (för hand eller på tangentbord). De arbets- eller fritidsaktiviteter, med ensidig eller upprepande belastning, som eventuellt har utlöst tillståndet bör diskuteras med patienten. Rekommendera patienten att använda armen så mycket det går, det är ofarligt.

Repetitiva sträck- och vridrörelser i handledens sträckmuskulatur och vid musklernas ursprung kan leda till degenerativa skador

Epikondylit brukar ge värk vid armbågen som kan stråla ut mot axel och handled, och patienten upplever ofta kraftlöshet och har svårt att greppa med handen. Patienten bör ges information om att repetitiva sträck- och vridrörelser i handledens sträckmuskulatur och dess ursprung kan leda till degenerativa skador och på sikt ett ihållande smärttillstånd.

Överväga deltidssjukskrivning under en begränsad tidsperiod, ev. med stöd av hjälpmedel

De flesta som får epikondylalgi eller lateral epikondylit behöver ingen sjukskrivning. Om sjukskrivning ändå behövs är det inte bra att den är på heltid eftersom senan behöver stimuleras. Då kan deltidssjukskrivning under en begränsad tidsperiod, eventuellt med epikondylitbandage och lämpliga hjälpmedel, övervägas.

Självläkningspotentialen är stor och nära 90 % kan beräknas bli besvärsfria inom 1 år

Åtgärder

FaR med smärtlindring, rådgivning och träningsprogram, via fysioterapeut

Fysioterapi har visat ge bästa långtidseffekten och som åtgärd rekommenderas därför fysisk aktivitet på recept (FaR) med ett individuellt program för rörlighets- och funktionsträning. Egenträningen bör inkludera stretching av extensormuskulaturen och excentrisk träning av handledssträckare. Avlastande epikondylitbandage eller stabiliserande handledsortos kan prövas.

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Ergonomisk arbetsplatsbedömning, via arbetsgivare och företagshälsovård

Sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen uppstår ofta i samband med kraftkrävande arbeten (lyfta, bära, skjuta, dra) samt ensidig och upprepande belastning (till exempel med datormus). Observera att epikondylalgi även kan orsakas av (i samband med) fritidsaktiviteter.

En ergonomisk arbetsplatsbedömning – med en översyn av arbetsställning och hjälpmedel – bör göras för att underlätta återgången i arbetet. Den ergonomiska arbetsplatsbedömningen innebär att arbetsplatsens utformning, arbetsuppgifter, miljö och krav bedöms i relation till arbetsförmågan. Det är arbetsgivarens ansvar att i samverkan med företagshälsovård koppla in rätt kompetens, exempelvis ergonom eller arbetsterapeut, som gör bedömningen och föreslår lämpliga åtgärder som exempelvis hjälpmedel eller utbildningsbehov. Förslagen kan handla om att fördela arbetsuppgifter och bevilja eventuella hjälpmedel.

Genom ergonomiska förbättringsåtgärder kan arbetsuppgifterna – särskilt de som innebär belastande arbete – bättre anpassas till individens särskilda förutsättningar. Eftersom man kan få besvär trots optimerad ergonomi är det dock också viktigt att arbetstagaren/patienten ges möjlighet att diskutera ergonomiska lösningar för de delar av arbetet som personen upplever är associerade med besvären. Det kan handla om tekniska hjälpmedel eller rehabskola, men även om omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och företagshälsovård

De flesta fall av sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen självläker. Efter ett år har cirka 90 procent självläkt. Långvariga besvär är ofta förknippade med riskfaktorer på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att patientens arbetsuppgifter utreds noga eftersom det kan krävas arbetsanpassning för att eliminera riskfaktorer. Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga samt vad arbetsgivaren kan göra – inom ramen för vad verksamheten tillåter – för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Vid belastande arbetsmoment bör därför företagshälsovård kopplas in.

Ibland krävs deltidssjukskrivning i väntan på arbetsgivarens utredning om vad som kan underlätta rehabilitering genom olika former av arbetsanpassning, som till exempel särskilda arbetshjälpmedel och handledning. Att byta arbetsplats kan också bli aktuellt om problemen kvarstår.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Utprovning av epikondylitbandage eller handledsstöd, via arbetsterapeut eller fysioterapeut

Utförs med hjälp av: Arbetsterapeut eller fysioterapeut

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!