Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

M75 Sjukdomstillstånd i skulderled

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Avråda från arbete ovan axelplanet

Tunga lyft förekommer i många branscher, inte minst inom vård och omsorg samt bygg-, hotell- och restaurangbranscherna. Patienter med belastningsskador bör avrådas från arbete och hantering ovan axelplanet. Faktorer som till exempel hur ofta lyften sker, bördans vikt, hantering över axelhöjd, bördans greppbarhet, krav på precision i lyftet och personförflyttningar bör beaktas.  Patienter med denna diagnos bör också motiveras att använda hjälpmedel, att hålla bördan nära kroppen samt att undvika att lyfta och vrida samtidigt.

Instruera om t.ex. armpendling, skulderstretchning, dörrlutning och dörrkarmspress

I de flesta fall är värk i skuldrorna inte tecken på någon allvarlig skada utan en skada som i regel självläker inom två veckor. För att förebygga framtida symptom rekommenderas egenbehandling i form av träning. Instruera särskilt om till exempel armpendling, skulderstretchning, dörrlutning och dörrkarmspress. Att träna med sjukgymnast kan vara stödjande för smärthantering och, i sjukdomsförloppets senare del, för att hjälpa till att återställa styrka och rörelseförmåga.

Multimodal rehabilitering kan vara en samlad väg tillbaka och minska risken för kronisk smärta

Studier visar att multimodal rehabilitering kan vara en väg tillbaka vid långvarig smärta och ett sätt att minska risken för kronisk smärta. Multimodal rehabilitering är ett samordnat rehabiliteringsprogram som innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning som har visat sig minska smärta, innebära kortare sjukskrivningstider och ge snabbare återgång i arbete.

Existentiell smärta tolkas ofta som somatisk hos män och psykiatrisk hos kvinnor

Byte av yrke eller arbetsplats kan vara alternativ på sikt

Åtgärder

Multimodal rehabilitering, via vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

En smärta som pågår mer än tre månader definieras som långvarig och innebär ofta funktionsstörningar med påverkan på humör, sömn och livskvalitet. En åtgärd som då rekommenderas är multimodal rehabilitering vars kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning ofta ger bättre effekt än andra enskilda insatser. Vid multimodal rehabilitering samarbetar vårdpersonal från flera yrkesgrupper med patienten i team och med kompletterande angreppssätt i syfte att utreda faktorer som vidmakthåller smärttillståndet och därefter ta fram gemensamma mål för rehabilitering. Rehabiliteringen kan innebära såväl fysisk aktivitet som avspänning, anpassningar i arbetsmiljön, metoder för att hantera smärta och utbildning om smärtproblematik. Studier visar att multimodal rehabilitering långsiktigt leder till att smärtan minskar, sjukskrivningar blir kortare och att fler personer snabbare återgår i arbete än de som får annan behandling.

Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Ergonomisk arbetsplatsbedömning, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Smärtor i skuldrorna kan uppstå på grund av riskfaktorer som till exempel fel arbetsställning eller tunga lyft. En ergonomisk arbetsplatsbedömning bör därför göras så att återgången i arbete underlättas. Den ergonomiska arbetsplatsbedömningen innebär att arbetsplatsens utformning, arbetsuppgifter, miljö och krav bedöms i relation till arbetsförmågan. Det är arbetsgivarens ansvar att i samverkan med företagshälsovård koppla in rätt kompetens, exempelvis ergonom eller arbetsterapeut, som gör bedömningen och föreslår lämpliga åtgärder som exempelvis hjälpmedel eller utbildningsbehov. Förslagen kan handla om att fördela arbetsuppgifter och bevilja eventuella hjälpmedel. Genom ergonomiska förbättringsåtgärder kan arbetsuppgifterna – särskilt de som innebär extra tungt arbete – bättre anpassas till individens särskilda förutsättningar. Eftersom man kan få besvär trots optimerad ergonomi är det dock också viktigt att arbetstagaren/patienten ges möjlighet att diskutera ergonomiska lösningar för de delar av arbetet som personen upplever är associerade med besvären. Det kan handla om tekniska hjälpmedel som exempelvis höj- och sänkbart skrivbord och individuellt anpassad skrivbordsstol eller rehabskola, men också om omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och företagshälsovård

Långvariga besvär är ofta förknippade med fysikaliska eller psykosociala riskfaktorer på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att patientens arbetsuppgifter utreds noga eftersom det kan krävas arbetsanpassning för att eliminera riskfaktorer som monotona rörelser, vibrerande underlag etc. Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga samt vad arbetsgivaren kan göra – inom ramen för vad verksamheten tillåter – för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Vid belastande arbetsmoment bör därför företagshälsovård kopplas in.

Ibland krävs deltidssjukskrivning i väntan på arbetsgivarens utredning om vad som kan underlätta rehabilitering genom olika former av arbetsanpassning, som till exempel särskilda arbetshjälpmedel och handledning. Om anpassning av mekaniska arbetsuppgifter inte ger resultat bör psykosociala faktorer beaktas. Stödjande samtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) och multimodal rehabilitering kan då vara lämpliga åtgärder. Att byta arbetsplats kan också bli aktuellt om problemen kvarstår.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Fysioterapi för träning av rörlighet, styrka och koordination som kan förbättra funktion

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Kiropraktik eller fysioterapi för att behandla triggerpunkter i muskulatur

Utförs med hjälp av: Kiropraktor eller fysioterapeut

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!