Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

M54.5 Lumbago

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Förebyggande sjukpenning för fysioterapi kan vara ett lämpligt alternativ till sjukskrivning

Långvarig ryggsmärta kan påverka arbetsförmågan och kan därför berättiga till sjukpenning i förebyggande syfte som medger tid för rehabilitering i form av till exempel fysioterapi. Förebyggande sjukpenning kan därför vara ett alternativ till sjukskrivning (även för arbetslösa). Villkor för förebyggande sjukpenning är att aktiviteten har ordinerats av läkare, förebygger sjukdom eller förkortar sjukdomstiden och att den har godkänts av Försäkringskassan. Ett särskilt medicinskt underlag för det behövs, se intygsformulär.

Diskutera bakomliggande faktorer som exempelvis övervikt, rökning, arbetsmiljö och livssituation

Ryggvärk kan kopplas till hög ålder, tidigare ryggproblem, depression och ångest samt andra psykosociala faktorer som missnöje med arbets- och livssituation. Andra faktorer är felaktiga rörelser eller felbelastning av ryggen samt övervikt, rökning, stillasittande livsstil, graviditet och stress. Dessa faktorer bör diskuteras med patienten med fokus på hur de kan undvikas. Personer med konstanta återfall som tydliga samband med yrket rekommenderas en ändrad arbetssituation.

Uppmuntra till fortsatt arbete och lagom belastning eftersom det i allmänhet inte är farligt att arbeta trots att det gör ont

Patienter med smärta riskerar rörelserädsla och därav passivitet som i sig kan förvärra smärtan. Lagom med omväxlande rörelser och kroppsställningar belastar ryggen minst. Patienten bör så snart som möjligt försöka aktivera sig och i möjligaste mån leva som vanligt. Tänk därför på att uppmuntra till fortsatt arbete och lagom belastning. Det är viktigt att informera om att det i allmänhet inte är farligt att arbeta trots att det gör ont. Även patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots smärtorna.

Det är bättre att stå eller ligga än att sitta, och de som har stillasittande jobb bör därför ta pauser och ställa sig upp ibland. Andra tips är att lyfta nära kroppen, att undvika vridna och tunga lyft samt att undvika framåtböjda positioner. Patienten bör också uppmanas till promenader och upprätt position för att minska den ergonomiska belastningen.

Smärtstillande läkemedel, sensorisk stimulering och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa en inaktiv och rörelserädd patient och samtidigt förhindra utvecklande av en sjukdomsidentitet.

Lång sjukskrivning minskar chansen till återgång i arbete. Försök därför att undvika sjukskrivning men, om detta inte är möjligt, välj helst en aktiv deltidssjukskrivning.

Åtgärder

Rökstopp, exempelvis genom sluta-röka-programmet Rökfri, via 1177 Vårdguiden

Studier visar ett samband mellan tobaksrökning och ryggont: ju mer patienten röker desto större är risken för ryggvärk. Därför bör patienter med ryggvärk informeras om att rökning kan försämra näringsförsörjningen i ryggdiskar och ryggmuskulatur. En viktig rekommenderad åtgärd är därför att råda patienten till rökstopp med hjälp av exempelvis sluta-röka-programmet Rökfri, via 1177 Vårdguiden.

Utförs med hjälp av: Vårdgivare

Ergonomisk arbetsplatsbedömning, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Lumbago kan uppstå på grund av olika riskfaktorer som exempelvis stillasittande, tunga lyft och fel arbetsställning. En ergonomisk arbetsplatsbedömning bör därför göras så att återgången i arbete underlättas. Den ergonomiska arbetsplatsbedömningen innebär att arbetsplatsens utformning, arbetsuppgifter, miljö och krav bedöms i relation till arbetsförmågan. Det är arbetsgivarens ansvar att i samverkan med företagshälsovård koppla in rätt kompetens, exempelvis ergonom eller arbetsterapeut, som gör bedömningen och föreslår lämpliga åtgärder som exempelvis hjälpmedel eller utbildningsbehov. Förslagen kan handla om att fördela arbetsuppgifter och bevilja eventuella hjälpmedel.

Genom ergonomiska förbättringsåtgärder kan arbetsuppgifterna – särskilt de som innebär extra tungt arbete – bättre anpassas till individens särskilda förutsättningar. Eftersom man kan få besvär trots optimerad ergonomi är det dock också viktigt att arbetstagaren/patienten ges möjlighet att diskutera ergonomiska lösningar för de delar av arbetet som personen upplever är associerade med besvären. Det kan handla om tekniska hjälpmedel som exempelvis höj- och sänkbart skrivbord och individuellt anpassad skrivbordsstol eller rehabskola, omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Ofta finns ett samband mellan långvariga ryggbesvär och fysikaliska riskfaktorer på arbetsplatsen som till exempel längre tids arbete på skakande och vibrerande underlag. Man finner ofta även ett samband mellan ont i ryggen och faktorer som stillasittande och monotona arbetsställningar liksom böjda och vridna kroppsställningar vid lyft, framför allt tunga lyft. Det är därför viktigt att patientens arbetsuppgifter utreds noga eftersom det kan krävas arbetsanpassning för att undanröja skadliga arbetsmiljörisker.

Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga samt vad arbetsgivaren kan göra – inom ramen för vad verksamheten tillåter – för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete.

Om anpassning av mekaniska arbetsuppgifter inte ger resultat bör psykosociala faktorer beaktas. Stödjande samtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) och multimodal rehabilitering kan då vara lämpliga åtgärder. Att byta arbetsplats kan också bli aktuellt om problemen kvarstår.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Kartläggning av arbetsplatsförhållanden och livssituation, via företagshälsovård

Utförs med hjälp av: Företagshälsovård alt. specialistmottagning

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!