Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

F33 Recidiverande depression

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Överväga bakomliggande sjukdomar och personlighetsstörning

Tänk på att utreda samsjuklighet med annan psykisk sjukdom. Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS), kan ibland förväxlas med långvariga recidiverande depressioner. Farmakologisk behandling botar inte EIPS, men ibland kan antidepressiva eller stämningsstabiliserande läkemedel behövas för en stabilisering av tillståndet. En del personer med EIPS mår dock bäst utan läkemedel. Observera också vikten av att utreda arbetsrelaterad stress eller socialt belastande orsaker (trauma, sömnbrist, skadligt substansbruk, våld i nära relationer samt hot och övergrepp).

Beakta barns behov av information, råd och stöd, enligt barnperspektivet

I de fall ett barns förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel är det särskilt viktigt att barns behov av information, råd och stöd beaktas. Ett övergripande mål i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är att barn och deras behov alltid ska uppmärksammas i de situationer där de riskerar att fara illa när vuxenvärlden sviktar av olika skäl.

Uppmuntra till fortsatt sysselsättning och, om det är aktuellt, kontakt med arbetsgivare och arbetskamrater

När patienten har återhämtat sig tillräckligt är det viktigt att uppmuntra till bibehållen aktivitet och kontakt med arbetsgivare och arbetskamrater. Studier tyder på att detta är gynnsamt och kan främja läkningen. Bedömningen av arbetsförmågan bör ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Utreda samsjuklighet, inklusive alkohol- och droganamnes

Fråga om våld, hot och övergrepp

Heltidssjukskrivning kan försämra tillståndet, särskilt om problemet är kopplat till påfrestningar i privatlivet

Åtgärder

Rehabsamordning och plan för återgång i arbete, i samverkan med närstående, vårdgivare, arbetsgivare och Försäkringskassan

Faktorer för en framgångsrik behandling är kontinuitet och samverkan i vården samt att detta sker i samarbete med närstående om patienten tillåter det. En rehabiliteringsplan ska utformas och i den kan ingå såväl psykosocial behandling som motiverande samtal och psykopedagogisk behandling. Utöver det kan planen innehålla aktiviteter som leder tillbaka till arbete.

Vid lindriga och medelsvåra depressiva tillstånd kan patienten ofta vara hjälpt av att bibehålla aktivitet och arbete. Eventuellt krävs arbetsanpassning eftersom brist på egen motivation annars kan leda till passivitet och försämring. Arbetsanpassning innebär att arbetsförhållandena inom ramen för individens anställning, i möjligaste mån och efter dialog med arbetsgivaren, anpassas till individens särskilda förutsättningar. Arbetsgivaren ska utreda vad som kan göras för att underlätta arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifter. Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd till exempel genom arbetsmetodsanpassning eller arbetstidsanpassning.

Det är viktigt att, redan på ett tidigt stadium, kontakta arbetsgivaren. En omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering kan ibland behövas eftersom väl avgränsade och för personen väldefinierade arbetsuppgifter (utan krav på många sociala kontakter) ofta är att föredra.

Om arbetsanpassning inte ger resultat bör på sikt frågan om arbetsbyte tas upp. Detta kan innebära byte av arbetsställe inom anställningen men även byte av arbetsplats eller yrke. En ny bedömning av arbetsförmåga ska ske innan eventuell sjukskrivning förlängs, vilket ska göras utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Utförs med hjälp av: Rehabsamordnare eller motsvarande

FaR med konditionsträning (3–7 ggr/vecka) och styrketräning (2–3 ggr/vecka)

Fysisk aktivitet kan vid recidiverande depression minska depressiva symptom i liknande grad som antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Därför rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet genom FaR (fysisk aktivitet på recept). Främst förordas ledarledd aerob träning med måttlig till hög intensitet. Måttlig kan innebära cirka 150 minuters träning per vecka (fördelat på 3–7 gånger). Styrketräning 2–3 gånger per vecka kan vara ett komplement till den aeroba träningen.

Den fysiska aktiviteten bör ske parallellt med övrig antidepressiv behandling (medicinering, samtalsterapi). Den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet vid depression motsvarar generella rekommendationer för att förebygga andra sjukdomar som är vanliga vid depression (hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma). Många kroniska somatiska sjukdomar ökar dessutom risken för depression.

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Funktionsträning och strukturstödjande insatser samt kognitiva hjälpmedel, via arbetsterapeut

Det är viktigt att stimulera och stötta patientens aktiviteter i vardagen. Här kan en arbetsterapeut hjälpa till med funktionsträning och strukturstödjande insatser som kan ge fasta rutiner med tillräcklig sömn, fysisk aktivitet och regelbundna matvanor. Patienten bör också lära sig att själv uppmärksamma tidiga tecken på återfall och att vårda sina relationer. Kognitiva hjälpmedel kan också vara ett komplement till sedvanlig behandling, till exempel förskrivning av tyngdtäcke för hjälp med sömnsvårigheter. Arbetsterapeuter kan också använda sin kompetens utanför den psykiatriska slutenvården, till exempel som terapeuter i hemmet för att stötta föräldrar med psykisk sjukdom i deras föräldraskap. Även kognitiv beteendeterapi (KBT), till exempel Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan rekommenderas för förebyggande av återfall.

Utförs med hjälp av: Arbetsterapeut

Psykoterapi: KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), interpersonell psykoterapi (IPT), psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)

 Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Psykosocial behandling: stödjande samtal, motiverande samtal eller psykopedagogisk behandling

 Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller byte av arbetsställe, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

 Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

KBT eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi för att förebygga återfall

Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Vid tidigare god effekt: återinsatt läkemedelsbehandling

 Utförs med hjälp av: Vårdgivare

Källor

Statistik

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Hjälpte informationen på sidan dig?    Tack för att du hjälper oss!