Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

F31 Bipolär sjukdom

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Utreda samsjuklighet inklusive alkohol- och droganamnes

Cirka 20–30 procent av patienter med psykisk ohälsa har samtidigt ett missbruk eller ett beroende. Särskilt vanligt är detta hos personer med bipolär sjukdom och psykossjukdomar. Därför är det viktigt att uppmärksamma bland annat överkonsumtion av alkohol. Dessutom är suicidrisken hos patienter med bipolär sjukdom upp till 20 gånger högre än hos normalbefolkningen. Risken för olycksfall är också stor i denna patientgrupp. Samsjuklighet med ångesttillstånd, personlighetsstörning eller social problematik behöver också utredas.

Diskutera eventuell samverkan med socialtjänsten eller andra myndigheter för att stabilisera livssituationen

Utöver vård och behandling kan personer med bipolär sjukdom behöva ytterligare insatser så att deras livssituation kan stabiliseras. På grund av ökad sårbarhet i privatliv och arbete kan de till exempel ha svårare än andra personer att behålla en anställning.

För att ta ett helhetsgrepp krävs samarbete mellan beroendevård, psykiatri och rehabilitering och med flera verksamhetsgrenar inom socialtjänsten. Därutöver kan en fungerande gruppverksamhet, till exempel olika självhjälpsgrupper och kvinnonätverk, vara ett stöd i att stabilisera livssituationen.

Personer med dolda funktionsnedsättningar kan uppleva sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker

Trots att Sverige har en lagstiftning som ska motverka diskriminering och som ställer höga krav på arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsansvar kan personer med dolda funktionsnedsättningar uppleva sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker. Samtidigt måste arbetsgivare göras medvetna om att ev. stöd i form av anpassade arbetsuppgifter och arbetstider, hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser kan behövas. Detta innebär en motsättning för personer med en dold funktionsnedsättning (i form av till exempel en psykisk diagnos) som alltså måste framträda och frångå normen att det normala är att vara frisk eller icke funktionsnedsatt och att motsatsen är avvikande.

Patient- och närståendeutbildning är ett värdefullt komplement till annan behandling

Arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm är olämpliga

Beakta barns behov av information, råd och stöd, enligt barnperspektivet

Kartlägga behov av mer omfattande psykosocial behandling

Patientriktad information om diagnosen och behandlingsmöjligheter finns via 1177 Vårdguiden

Åtgärder

Patient- och närståendeutbildning, via vårdgivare eller specialistmottagning

Stämningsstabiliserande läkemedel är grunden i behandlingen av bipolär sjukdom, men många patienter behöver även mer omfattande psykosociala insatser. Dessa bör skräddarsys efter behov, fas i sjukdomen, samsjuklighet samt sociala sammanhang. Det kan till exempel finnas behov av stödjande och motiverande samtal eller psykopedagogisk behandling samt även kognitiv beteendeterapi (KBT), familjefokuserad terapi (FFT) samt andra alternativ. Psykoedukativa program i grupp ger exempelvis möjligheter till stödjande erfarenhetsutbyte och patient- och närståendeutbildning kan vara ett värdefullt komplement till andra behandlingar och kan förhindra återkommande besvär och episoder; i den typen av utbildning utgör acceptans och ett proaktivt förhållningssätt viktiga beståndsdelar.

Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller annan specialistmottagning

Rehabsamordning och plan för återgång i arbete, i samverkan med närstående, vårdgivare, arbetsgivare och Försäkringskassan

Rehabkoordinator bör utses i god tid vid risk för längre sjukskrivning. Personer med bipolär sjukdom kan ha behov av insatser från flera huvudmän (t.ex. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), vilket kräver samordning. Att stötta individen till successiv återgång i arbete kan också handla om kognitiva hjälpmedel, social färdighetsträning, hjälp till bättre dygnsrytm och andra rutiner, boendestöd och sysselsättning. En viktig framgångsfaktor är kontinuitet och samarbete med patient och närstående.

Utförs med hjälp av: Rehabsamordnare eller motsvarande

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Vid återgång till arbete kan det vara lämpligt med en gradvis upptrappning av arbetstiden. För patienter med bipolär sjukdom är det olämpligt med arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm. Arbetsanpassning innebär att arbetsförhållandena inom ramen för individens anställning, i möjligaste mån och efter dialog med arbetsgivaren, anpassas till individens särskilda förutsättningar. Arbetsgivaren ska alltså utreda vad som kan göras för att underlätta arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifter. Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd till exempel genom arbetsmetodsanpassning, arbetstidsanpassning eller tillhandahållande av arbetshjälpmedel.

Om arbetsanpassning inte ger resultat bör frågan om arbetsbyte tas upp på sikt. Detta kan, i första hand, innebära byte av arbetsställe inom anställningen men även byte av arbetsplats eller yrke. Vid bestående funktionsnedsättning med trötthet, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter bör en ny funktionsbedömning med utredning av kognitiv förmåga göras.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

FaR med rådgivning och träningsprogram, via fysioterapeut

Som komplement till övriga insatser har fysisk aktivitet på recept (FaR) visat sig ha symptomreducerande och återfallsförebyggande effekt.

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Psykoterapi: KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), familjefokuserad terapi (FFT), interpersonell och social rytmterapi (IPSRT)

Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Psykosocial behandling: stödjande samtal, motiverande samtal eller psykopedagogisk behandling

 Utförs med hjälp av: Vårdgivare eller företagshälsovård alt. annan specialistmottagning

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!