Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Uppmuntra till fysisk aktivitet för smärtlindring, bättre funktion, ökad knästabilitet samt för att motverka ev. reluxation

Mjukdelsskador i knäleden uppkommer ofta i samband med idrottande, ofta av indirekt våld i form av vridning och/eller översträckning men även av direktvåld. Skadorna kan omfatta allt ifrån lättare distorsioner till kombinationsskador med flera skadade ligament, och ofta även skador på menisk och brosk. Indirekt ledvåld utan fraktur kallas distorsion (stukning eller ligamentskada). Luxation (urledvridning) är en svårare distorsion då leden helt glider isär. Knäledsluxationen är en särskilt allvarlig skada, med omfattande skador på ledband och korsband och risk för kärl- och nervskada.

Isolerade meniskskador är mycket vanliga och drabbar framför allt vuxna.
En allvarlig knäskada innebär, på kort sikt, frånvaro från arbete, och, på lång sikt, risk för att utveckla knäledsartros. Många patienter kan dock rehabiliteras till god funktion utan operation. Skador med diagnosen distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader.

Det är viktigt att betona vikten av fysisk aktivitet, med hjälp av fysioterapeut, eftersom det kan ge ökad funktion och förbättrad stabilitet. Reluxation kan också undvikas, t.ex. genom träning som stärker framför allt den mediala muskulaturen i låret.

Fysisk aktivitet som direkt och indirekt smärtlindring bör vara regelbunden och kontinuerlig. Aktiviteten bör vid varje tillfälle pågå minst 10 minuter, gärna betydligt längre, och vara av minst måttlig intensitet.

Informera arbetsgivare och Försäkringskassan om det är möjligt att återgå i arbete med hjälp av arbetsresor

Arbetsresor är en arbetsanpassning som innebär att en individ som kan arbeta men inte kan ta sig till arbetet på vanligt sätt får ersättning för kostnader för transport till och från arbetsplatsen. Med arbetsresor kan nedsättningen av arbetsförmågan vid distorsioner och luxationer vanligen minskas till några enstaka veckor. Tänk på att informera arbetsgivaren och Försäkringskassan direkt om det är möjligt för patienten att återgå till arbetet med hjälp av arbetsresor.

Tänk på att individen inte behöver vara sjukskriven för att få ersättning av Försäkringskassan för kostnader för transport till och från arbetsplatsen. Möjligheten till åtgärden arbetsresa gäller även vid deltidssjukskrivning. Under sjuklöneperioden är det arbetsgivaren som ersätter arbetsresorna. För de personer som saknar arbete finns en motsvarande åtgärd, sökanderesa, som kan sättas in för att göra det möjligt för en individ att ta sig till och från exempelvis ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Patienter med ortos kan belasta och rörelseträna i ortosen

Ortoser (stödbandage) stödjer och avlastar en skadad kroppsdel, minskar svullnad samt ger värme, trygghet och påminnelse vilket kan underlätta vid rehabilitering. Det är viktigt att påminna patienten om att det går att träna rörlighet och belasta kroppsdelen med ortosen på, särskilt vid ligamentskador

Utreda hur rörelseinskränkningen begränsar patientens förmåga att arbeta och vad patienten kan utföra även under pågående gipsbehandling

Heltidssjukskrivning kan försämra tillståndet, särskilt om problemet är kopplat till påfrestningar i privatlivet

Åtgärder

Arbetsresor, via arbetsgivare (dag 1–14) och Försäkringskassan (från dag 15)

Eftersom den nedsatta arbetsförmågan för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna kan begränsas genom arbetsresor rekommenderar Socialstyrelsen därefter återgång i arbete med arbetsresor via arbetsgivaren den första tiden efter sjukskrivning (dag 1–14) och via Försäkringskassan (från dag 15). Skador med diagnosen distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader. Vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen kan arbetsförmågan vid distorsioner vara nedsatt i upp till 6 veckor och vid svårare knäskador i upp till 4 månader.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare eller Försäkringskassan

FaR med individuellt utprovat träningsprogram för excentrisk styrketräning, via fysioterapeut

FaR (fysisk aktivitet på recept) är en åtgärd där hälso- och sjukvården i samverkan med andra aktörer arbetar med att främja fysisk aktivitet. FaR kan innefatta allt ifrån ett skriftligt råd på en allmän vardagsaktivitet som en patient utför på egen hand (egenaktivitet) utan stöd, till deltagande i en gruppaktivitet eller ett aktivitetsprogram i lokalsamhället som pågår under längre tid med stöd.

All träning som känns bra rekommenderas, men det är viktigt att få ett träningsprogram individuellt utprovat av fysioterapeuten. Vanliga träningsformer är cirkulationsträning, styrke- och rörlighetsträning, belastningsträning, gång med lämpligt gångstöd för att främja normalt gångmönster samt bassäng- och cykelträning.

Sedvanlig knärehabilitering innehåller ofta för lite intensiv styrketräning och detta kan vara en av orsakerna till att patienterna har svårt att återfå full funktion.  Vid normal styrketräning utförs både den koncentriska fasen (då man lyfter en vikt) och den excentriska fasen (den del av rörelsen där vikten sänks tillbaka under kontroll). Excentrisk träning (när muskeln jobbar under förlängning) har visat sig verkningsfull vid rehabilitering även vid mindre tunga belastningar.

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

För arbeten som kan utföras mestadels stillasittande, där transport till arbetet ordnas och arbetsuppgifterna anpassas, är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner. Vid större skador som omfattande ledbandsskador i knäleden uppstår oftast en viss bestående funktionsnedsättning med ledstelhet och smärta vid belastning. De allra flesta kan dock återgå i arbete, eventuellt efter viss anpassning av arbetsuppgifterna. Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd t.ex. genom arbetsmetodsanpassning eller tillhandahållande av arbetshjälpmedel.

Vid distorsioner och luxationer kan det bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, arbetsuppgifter som bättre anpassats till individens särskilda förutsättningar eller, om så skulle krävas, omplacering. Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt bör ett temporärt byte av arbete eller arbetsplats övervägas. Arbetsanpassning utförs i dialog med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Tillhandahållande av gånghjälpmedel, via företagshälsovård eller arbetsterapeut

Utförs med hjälp av: Arbetsterapeut eller företagshälsovård

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!