Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

S82 Fraktur på underben inklusive fotled

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Alkoholkonsumtion försvårar läkningen

Det har konstaterats att hög alkoholkonsumtion ökar risken för benskörhetsfraktur. Många frakturer är också alkoholrelaterade – de uppstår efter t.ex. trafikolyckor, fall eller våld. Men stora mängder alkohol har även visat sig försvåra läkningsprocessen för frakturer. Försök på möss har visat att alkohol förhindrar läkningen på flera sätt, främst genom en sämre nybildning av ben, men också för att den benvävnad som bildades var mindre hård.

Informera arbetsgivare och Försäkringskassan om det är möjligt att återgå i arbete med hjälp av arbetsresor

Arbetsresor är en arbetsanpassning som innebär att en individ som kan arbeta men inte kan ta sig till arbetet på vanligt sätt får ersättning för kostnader för transport till och från arbetsplatsen. Med arbetsresor kan nedsättningen av arbetsförmågan vanligen minskas till ca 3 veckor vid distorsioner, kontusioner och många typer av frakturer. Tänk på att informera Försäkringskassan direkt om det är möjligt för patienten att återgå till arbetet med hjälp av arbetsresor. Tänk på att individen inte behöver vara sjukskriven för att få ersättning av Försäkringskassan för kostnader för transport till och från arbetsplatsen. Möjligheten till åtgärden arbetsresa gäller även vid deltidssjukskrivning. Under sjuklöneperioden är det arbetsgivaren som ersätter arbetsresorna. För de personer som saknar arbete finns en motsvarande åtgärd, sökanderesa, som kan sättas in för att göra det möjligt för en individ att ta sig till och från exempelvis ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Utreda hur rörelseinskränkningen begränsar patientens förmåga att arbeta och vad patienten kan utföra även under pågående gipsbehandling

Det är viktigt att utreda på vilka sätt eventuell rörelseinskränkning begränsar patientens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter liksom hur dessa kan förändras. Efter gipsning upplever de flesta lätta smärtor under de första dagarna. Lite smärta är alltså normalt, men kraftiga smärtor och "smärtstötar" är som regel ett budskap från kroppen att belastningen på brottstället är för hög. Vid vissa frakturer tillåts direkt fri belastning till smärta, i andra fall är det lämpligare med partiell belastning. I ett tidigt skede ska arbetstagaren själv ges möjlighet att föreslå ergonomiska och organisatoriska lösningar. Det kan till exempel handla om ergonomiska hjälpmedel alternativt omfördelning av arbetsuppgifter.

Åtgärder

Arbetsresor, via arbetsgivare (dag 1–14) och Försäkringskassan (från dag 15)

Eftersom arbetsresor kan begränsa den nedsatta arbetsförmågan för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna rekommenderar Socialstyrelsen återgång i arbete med arbetsresor via arbetsgivaren den första tiden efter sjukskrivning (dag 1–14) och via Försäkringskassan (från dag 15). Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor. Vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen kan arbetsförmågan vid kontusioner och distorsioner vara nedsatt i upp till 6 veckor.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare eller Försäkringskassan

FaR med individuellt utprovat träningsprogram för funktions- och aktivitetsträning, via fysioterapeut

Som en allmän regel tar det dubbelt så lång tid för en fraktur i nedre hälften av kroppen att växa ihop (16 veckor) som i övre delen (8 veckor). Generellt gör det som mest ont de första fyra veckorna. De allra flesta frakturer växer ihop bra och efter ett tag återfås full funktionalitet.

FaR (fysisk aktivitet på recept) är en åtgärd där hälso- och sjukvården i samverkan med andra aktörer arbetar med att främja fysisk aktivitet. Fysioterapeut bör involveras i ett tidigt skede för funktions- och aktivitetsträning. FaR kan innefatta allt ifrån ett skriftligt råd på en allmän vardagsaktivitet som en patient utför på egen hand (egenaktivitet) utan stöd, till deltagande i en gruppaktivitet som pågår under längre tid med stöd. För rehabilitering av frakturer bör patienten få råd och stöd av en fysioterapeut för ett individuellt utprovat träningsprogram med låg intensitet i början men som ökar gradvis. All träning som känns bra rekommenderas, men vanliga träningsformer är gång med lämpligt gångstöd för att främja normalt gångmönster, rörelseomfångsträning, stabiliserings- och koordinationsträning, konditionsträning och dynamisk styrketräning med gummiband.

Utförs med hjälp av: Fysioterapeut

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Vid enklare frakturer är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre tid för arbeten som kan utföras mestadels stillasittande. Allvarligare frakturer kan dock leda till viss funktionsnedsättning, vilket särskilt påverkar vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen. Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd t.ex. genom arbetsmetodsanpassning eller tillhandahållande av arbetshjälpmedel. Vid frakturer på underben inkl. fotled kan det bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, arbetsuppgifter som bättre anpassats till individens särskilda förutsättningar eller, om så skulle krävas, omplacering. Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt bör ett temporärt byte av arbete eller arbetsplats övervägas. Arbetsanpassning utförs i dialog med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!