Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Vanliga frågor och svar

Projektet Rätt sjukskrivning

Vad är SRS bedömningsstöd?

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är ett projekt som utreder förutsättningarna för att utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av insatser. Tanken är också att löpande kunna utvärdera vilka olika konkreta åtgärder som är effektiva och främjar återgång i arbete.

Vad ska genomföras 2017–2018?

Enligt överenskommelsen ska ett bedömningsstöd för sjukskrivning och rehabilitering utvärderas i pilotverksamheter inom hälso- och sjukvården under 2017 och 2018. Resultatet från pilotprojekt och andra utredningar ska bilda underlag för bedömning av nytta, effekter och kostnader av bedömningsstödet och för bedömning om ansvarig aktör för långsiktig utveckling, drift och förvaltning av bedömningsstödet. Sammantaget ger dessa resultat och bedömningar beslutsunderlag om fortsatt utveckling och införande av bedömningsstödet.

När kan bedömningsstödet införas i landstingen?

Pilotprojektet och de utredningar som görs inom ramen för överenskommelsen ska ge underlag för beslut om ett eventuellt införande av bedömningsstödet i landstingen. Ett sådant beslut kommer att tas efter slutfört pilotprojekt, i slutet av år 2018.

Pilotprojektet

Vem ska använda bedömningsstödet när det är i drift, och när?

Användare av pilotversionen av bedömningsstödet är personal inom hälso- och sjukvården, framförallt sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer. Stödet är tänkt att användas vid bedömning av hur länge en patient behöver sjukskrivas och om rehabiliteringsåtgärder som kan ge tidigare återgång i arbete bör ordineras. I eventuellt framtida versioner av bedömningsstödet kan fler användargrupper och användningsområden tillkomma.

Hur når användaren bedömningsstödet?

Under pilotperioden ska bedömningsstödet integreras i hälso- och sjukvårdens befintliga verksamhetssystem Webcert som är Ineras webbtjänst för utfärdande av elektroniska läkarintyg. Senare under pilotprojektet kommer bedömningsstödet även att finnas i Ineras webbtjänst Rehabstöd.

Var, när och hur kommer pilotprojektet att ske?

Tre vårdcentraler i Region Halland och två vårdcentraler i Region Norrbotten medverkar i pilotprojektet som ska genomföras under sex månader med start 5 december 2017.

Vad är det som ska utvärderas under pilotprojektet?

Syftet är att utvärdera en första version av bedömningsstödet i verklig drift hos sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer. Pilotprojektet ska utvärdera användarnas uppfattning om exempelvis:

 • Nyttan av bedömningsunderlagens innehåll, exempelvis risksignaler, nationell statistik och insatsförslag,
 • Om och hur bedömningsstödet kan bidra till att identifiera individer som har behov av specifika eller samordnade åtgärder,
 • Hur bedömningsstödet integrerats i befintliga verksamhetssystem. Dessutom ger pilotprojektet underlag för definition av nyckeltal för mätning av långsiktiga effekter av bedömningsstödet.

Hur räknas risksignalen ut?

Risksignalen för att ett sjukfall varar mer än 90 dagar beräknas med matematiska metoder tillämpade på en rad variabler som till exempel ålder, kön, bostadsort och tidigare vårdkontakter för att försöka upptäcka om den aktuella individens risk skiljer sig från andra patienter inom samma diagnosgrupp. Metoden ska ses som ett komplement inför den egna professionella bedömningen. Läs mer om detta under rubriken Prediktionsmodell och risksignalöppnas i nytt fönster.

Vad innebär det för patienten?

Vilka frågor kommer patienten att behöva besvara?

Under sitt läkarbesök kan patienten få svara på några frågor om omständigheter som visat sig påverka risken för att sjukskrivningen blir lång. Till exempel om personen har varit sjukskriven någon gång under de senaste tolv månaderna.

Har patienten möjlighet att diskutera sin sjukskrivning?

Under läkarbesöket kan patienten, om hen vill, diskutera sitt behov av sjukskrivning och vilka åtgärder som kan öka hens möjlighet att vara kvar i, eller återgå i arbete.

Vad händer efter besöket?

När patienten är klar hos läkaren får patienten svara på några frågor om hur hen upplevde besöket.

Vad sparas och hur?

Patientens samtycke och hens svar på frågor sparas i det IT-baserade bedömningsstödet från det att pilotprojektet startar fram till maj 2018. Andra personuppgifter som hanteras är de som behövs för att det IT-baserade bedömningsstödet ska få användas och för att det ska kunna lämna ut information till läkaren vid läkarbesöket. När pilotprojektet är klar raderas alla personuppgifter. Läs mer om detta under rubriken Samtycke.öppnas i nytt fönster

Varför är det viktigt att patienten deltar?

Genom att delta i pilotprojektet bidrar patienten till en värdefull utveckling och ökad kunskap om sjukskrivningar. Resultaten kommer att användas för att utveckla, förbättra och anpassa stödet vid en eventuell fortsatt utveckling så att det fungerar i läkarens vardag och blir ett bra stöd vid sjukskrivningar. På så sätt kan läkarna ge patienterna en sjukskrivning och rehabilitering som är bättre anpassad till var och ens behov och särskilda situation.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Hjälpte informationen på sidan dig?  Tack för att du hjälper oss!