Logotyp för Rätt sjukskrivning

Råd och åtgärder

Råd och åtgärder är en delfunktion i SRS bedömningsstöd. Bedömningsstödet ska ge råd som stöttar läkare med varierande erfarenhet i dialogen med patienten samt ge förslag till arbetsinriktade åtgärder med påvisad positiv effekt på återgång i arbete, enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet. Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) i Stockholm har utvärderat och godkänt det slutliga urvalet som även testas av fem vårdcentraler i ett pilotprojekt.

Diagnoser

Inledningsvis identifierades för pilotprojektet ett tjugotal diagnoser utifrån statistik (diagnoser kopplade till långa sjukskrivningar). Urvalet är baserat på det övergripande syftet med SRS-projektet: att patienten ska kunna återgå i arbete tidigare. Relevant information som diagnoserna samlades in via myndigheter och organisationer, medicinska kunskapsdatabaser och fristående webbplatser, (t.ex. FMB, SBU, Arbetsmiljöverket, Internetmedicin, 1177 Vårdguiden, Suntarbetsliv, SKL, Kunskapsstödet Fakta, Viss och Fyss). Informationen analyserades och kondenserades därefter till korta råd och åtgärder.

För vissa diagnoskoder visar det sig att majoriteten av patienterna egentligen hade diagnostiserats med en underordnad diagnoskod, men SRS har valt att behålla den överordnade diagnoskoden. Ett exempel är G56 där rekommendationerna framför allt gäller underdiagnosen Karpaltunnelsyndrom (G56.0), eftersom data antyder att det är just G56.0 som kan kopplas till de höga sjukskrivningstalen för G56. Detsamma gäller för M53 (Ryggvärk), M77 (Andra entesopatier) och S62 (Fraktur på handled och hand).

Råd och åtgärder

I SRS bedömningsstöd ingår råd och åtgärder som en delfunktion. Råden och åtgärderna baseras på sammanställda resultat från systematiska kunskapssammanställningar, enskilda studier, enskilda expertutlåtanden samt annan relevant information som publicerats av olika aktörer. Ofta saknas det dock tillräckligt forskningsunderlag inom området försäkringsmedicin och arbetsinriktad rehabilitering.

Experter och praxis

Råden och åtgärderna har skickats på remiss i olika omfång och omgångar till experter: verksamma allmänläkare, rehabkoordinatorer, arbetsgivarrepresentanter samt SRS referensgrupp. Prioritering av råden och åtgärderna har skett som en iterativ process tillsammans med experterna. Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) har både varit med om att ta fram riktlinjer för utformningen och utvärderat och godkänt det slutliga urvalet inför pilotstudien.

Råd

Råden, som alla inleds med frasen ”Tänk på att …” är tänkta att stötta läkare med olika grad av erfarenhet i dialogen med en patient som redan diagnostiserats och eventuellt ska sjukskrivas. I vissa fall kan råden tyckas självklara, men SRS är framför allt tänkt för mindre erfarna läkare. Ett råd kan rekommendera läkaren att överväga risker med, eller ge alternativ till, sjukskrivning.

Åtgärder

Åtgärderna är tänkta att komplettera (eller t.o.m. ersätta) sjukskrivning och understödja en arbetsinriktad rehabilitering. Åtgärderna som valts ut har visats ha en positiv effekt för återgång i arbete, enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet. Vissa av åtgärderna ingår i ett pågående arbete med en övergripande åtgärdsförteckning som har analyserats terminologiskt och stämts av med företrädare för olika professioner och aktörer. SRS premierar arbetsinriktade åtgärder, men tar även upp vissa några som gränsar till det medicinska området eftersom patientens hälsa ibland är en förutsättning för återgång i arbete.

Begränsningar

SRS är inte en hjälp för att diagnostisera – patienten är redan diagnostiserad när läkaren fyller i intyget. Råden och åtgärderna

  • tar inte hänsyn till var i rehabiliteringsprocessen patienten befinner sig,
  • tar inte hänsyn till samsjuklighet,
  • gör ej skillnad på om patienten är anställd, arbetslös eller studerande.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!