Statistik

Statistiken på rattsjukskrivning.se är hämtad från Försäkringskassan

Uppgifter om antalet sjukskrivningsfall hämtas från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen). Med ett "sjukskrivningsfall" avses här en sammanhängande* period med utbetalningar avseende sjukpenning, förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning.

De sjukskrivningsfall som har haft en eller flera ersättningsperioder med förebyggande sjukpenning exkluderas även om andra förmåner som t.ex. sjukpenning har förekommit i sjukskrivningsfallet.

Uppgift om diagnos hämtas från Försäkringskassans handläggningssystem DOA (Diagnos- och Arbetsgivarregister). I det fall det finns flera registrerade diagnoser för ett sjukskrivningsfall väljs den första diagnosen i sjukskrivningsfallet.

*Insjuknanderegeln beaktas.

Andel avslutade sjukskrivningsfall

Statistiken visar i vilken omfattning individer avslutar sina sjukskrivningsfall mellan dag 15–29, 30–89, 90–179, 180–365 efter att sjukskrivningsfallet påbörjats. Med "avslutat sjukskrivningsfall" menas här att individen antingen återgått till sin huvudsakliga sysselsättning, avlidit, flyttat, pensionerats eller erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning. Statistiken inkluderar sjukskrivningsfallen som påbörjades år 2015 och som varade mer än 14 dagar.

Andel påbörjade sjukskrivningsfall > 14 dagar, fördelat på kön

Statistiken visar andel unika personer som påbörjade ett sjukskrivningsfall år 2015 som varade mer än 14 dagar. Statistiken redovisas per diagnos och fördelat på kön.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!