Logotyp för Rätt sjukskrivning

Vanliga frågor och svar

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning

 

Vad är SRS bedömningsstöd?

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är ett projekt som utreder förutsättningarna för att utveckla ett IT-baserat bedömnings- och kunskapsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av insatser. Tanken är också att löpande kunna utvärdera bedömningsstödet för att se hur man på ett effektivt och bra sätt kan främja återgång i arbete

 

Vad ska genomföras 2019-2020?

I SKR:s överenskommelse med regeringen ingår att SRS bedömningsstöd ska utvärderas i pilotverksamheter inom hälso- och sjukvården under 2019-2020. Resultatet från pilotprojekt och andra utredningar ska bilda underlag för bedömning av nyttan med stödet och möjligheten för att etablera och få igång användandet av ett bedömnings- och kunskapssystem i hälso- och sjukvården, på ett effektivt sätt. Tillsammans ger dessa resultat och bedömningar underlag för beslut om fortsatt utveckling och införande av bedömningsstödet i regionerna.

När kan bedömningsstödet införas i regionerna?

Pilotprojektet och de utredningar som görs inom ramen för överenskommelsen ska ge underlag för beslut om ett eventuellt införande av bedömningsstödet i regionerna. Ett sådant beslut kommer att tas efter slutförtd pilot, under hösten 2020.

Pilotprojektet

Vem ska använda bedömningsstödet när det är i drift, och när?

Pilotversionen av bedömningsstödet används av personal inom hälso- och sjukvården, framförallt sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer.

Stödet är tänkt att användas av läkare vid bedömning av en individs behov av sjukskrivning och om det föreligger förhöjd risk för lång sjukskrivning, och om rehabiliteringsåtgärder som kan ge tidigare återgång i arbete bör ordineras. För rehabkoordinatorer ger bedömningsstödet en möjlighet till prioritering av patienter som har förhöjd risk för lång sjukskrivning. I eventuellt framtida versioner av bedömningsstödet kan fler användargrupper och användningsområden tillkomma.

Hur når användaren bedömningsstödet?

Under pilotperioden integreras bedömningsstödet i hälso- och sjukvårdens befintliga verksamhetssystem Webcert, som är en webbtjänst för utfärdande av elektroniska läkarintyg, samt i Rehabstöd, som ger rehabkoordinatorer och läkare en överblick över pågående och avslutade sjukskrivningar på en vårdenhet under hela rehabiliteringsprocessen.

Var, när och hur kommer pilotprojektet att ske?

Pilotprojektet 2019-2020 kommer att genomföras i fyra regioner: Halland, Jönköping , Norrbotten och Sörmland. Från dessa regioner deltar totalt 23 vårdcentraler och hälsocentraler med över 150 läkare, 23 rehabkoordinatorer och 23 verksamhetschefer för att utvärdera SRS bedömningsstöd. Piloten pågår i cirka fyra månader från starten den 17 september till och med juni 2020.

Vad ska utvärderas under pilotprojektet?

Syftet med utvärderingen av pilotprojektet 2019-2020 är att följa upp nyttor och effekter inom flera områden som framkom under SRS pilotstudien 2018, bland annat:

 • individuella bedömningar för att tidigt upptäcka patienter som riskerar längre sjukskrivning
 • stöd för bedömning av sjukskrivningens omfattningen
 • förslag på åtgärder för att patienten ska behålla eller återfå arbetsförmågan
 • ett pedagogiskt stöd för läkaren och ökar patientens delaktighet i sjukskrivningen
 • ett underlag för att öka samarbetet på vård- och hälsocentralen i arbetet med patienter som är sjukskrivna eller riskerar sjukskrivning

Även införande och uppstart av användningen av bedömningsstödet hos de vård- och hälsocentraler som deltar kommer att utvärderas.

Hur räknas risksignalen ut?

Risksignalen för att ett sjukfall kan vara mer än 90 dagar beräknas med matematiska metoder tillämpade på en rad variabler, till exempel ålder, kön, bostadsort och tidigare vårdkontakter, för att beräkna om patientens risk avviker från andra patienter inom samma diagnosgrupp.

Risken visas i tre nivåer: Lätt förhöjd risk, Förhöjd risk och Starkt förhöjd risk. Risksignalen ska ses som ett komplement till läkarens egna professionella bedömning. Läs mer om risksignalen under rubriken: Riskbedömning

Vad innebär det för patienten att delta?

Vilka frågor kommer patienten att behöva besvara?

Under läkarbesöket får patienten svara på några frågor om faktorer som kan påverka risken för om sjukskrivningen blir lång. Ett exempel på en sådan faktor är om personen har varit sjukskriven någon gång under de senaste tolv månaderna.

Har patienten möjlighet att diskutera sin sjukskrivning?

Funktionerna beräkning av risk, statistik för friskskrivning och rehabiliteringsåtgärder i bedömningsstödet är tänkta att kunna användas som ett pedagogiskt stöd i läkarens samtal med patienten.

Vad sparas och hur?

Patientens svar på frågor sparas i bedömningsstödet från det att pilotprojektet startar fram till och med december 2020. Andra personuppgifter som hanteras är de som behövs för att bedömningsstödet ska få användas och för att det ska kunna lämna ut information till läkaren vid läkarbesöket. När pilotprojektet är klart raderas alla personuppgifter. Läs mer om detta under rubriken Hantering av personuppgifter.

Varför är det viktigt att patienten deltar?

Patienten bidrar till en värdefull utveckling och ökad kunskap om sjukskrivningar och om möjlighet till tidigare friskskrivning och återgång till arbete. Resultaten kommer att användas för att utvärdera bedömningsstödets nyttoeffekter och för att få underlag till eventuell fortsatt utveckling och förbättring av bedömningsstödet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Hjälpte informationen på sidan dig?  Tack för att du hjälper oss!