Patientens samtycke behövs

Patienten behöver ge sitt uttryckliga samtycke till att delta i piloten och för att läkaren ska få inhämta både muntliga uppgifter om patienten och uppgifter från läkarintyget.

Samtycke ska lämnas till läkaren vid patientbesöket och registreras i SRS bedömningsstöd. Ett samtycke innebär att de personuppgifter som läkaren inhämtar om patienten får sparas och analyseras i bedömningsstödet.

Vad sparas och hur?

Utöver patientens samtycke och svaren på frågorna i SRS bedömningsstöd sparas de personuppgifter som behövs för att bedömningsstödet ska kunna beräkna den individspecifika risken och presentera den för läkaren i Webcert. När pilotprojektet och efterföljande utvärdering och analys är klar i december 2019 raderas alla patienters personuppgifter från bedömningsstödet.

Personuppgifter i bedömningsstödet

  • Personnummer eller samordningsnummer
  • Samtycke
  • Huvuddiagnoskod
  • Patientens svar på läkarens frågor, till exempel om patienten varit sjukskriven tidigare de senaste tolv månaderna
  • Id-nummer för aktuellt läkarintyg
  • Den individspecifika risken
  • Läkarens bedömning av den individspecifika risken

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas om patienten i SRS bedömningsstöd. Patienten kan när som helst vända sig till SKL och ställa frågor om eller återkalla sitt samtycke:

e-post: rattsjukskrivning@skl.se, tel: 08-452 70 00

Patienten har rätt att begära ett registerutdrag samt rättelse, blockering eller radering av sina uppgifter. SKL har anlitat Inera AB som personuppgiftsbiträde för att bearbeta data.

Patientens uppgifter kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte lämnas ut till någon utanför pilotprojektet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!