Logotyp för Rätt sjukskrivning

Vårdcentraler i Halland

På den här sidan visas statistik för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.

Andersberg

 

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Andersberg
Könsfördelning Andersberg
Sjukskrivningsgrad Andersberg

 

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

 

Sjukskrivningslängd Andersberg

Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.


Nollmätningsresultat Andersberg


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"Ge stöd till teamet att identifiera högrisk. Bidra till ytterliggare kompetenshöjning i teamet. Kunna motivera ställningstagande till patient."

Falkenberg

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Falkenberg
Könsfördelning Falkenberg
Sjukskrivningsgrad Falkenberg

 

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

 

Sjukskrivningslängd Falkenberg


Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.


Nollmätningsresultat Falkenberg


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"- Att läkarna får lättare att identifiera patienter som riskerar att fastna i en lång sjukskrivning med risk för medikalisering.

- Ökad insikt och delaktighet för patienten om riskerna med en sjukskrivning.

- Ökad insikt och förståelse för patienten om behovet av olika rehabinsatser.

- ”Högriskpatienter” synliggörs även för rehabkoordinatorn i ett tidigt skede.

- Smidigare handläggning för rehabkoordinatorn. Läkare ska enligt rutin meddela rehabkoordinatorn när det finns en risk för längre sjukskrivning, vilket inte alltid görs, utan det faller på rehabkoordinatorn att uppmärksamma dessa patienter.

- Medföra ytterligare ett steg närmare mer jämlik vård och rätt sjukskrivning på rätt nivå."

Tudorkliniken

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Tudor
Könsfördelning Tudor
Sjukskrivningsgrad Tudor

 

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

 

Sjukskrivningslängd Tudor


Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.

Nollmätningsresultat Tudor


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"Förväntningarna är i stort sett samma som vid tidigare SRS-projekt.
- Tidig identifiering av riskpatienter som riskerar en långvarig eller komplicerad sjukskrivning
- Få en ökad intern dialog kring arbetet med sjukskrivningar
- Få patienten mer delaktig i sin sjukskrivning och rehabilitering
- Få patienten på ”rätt tankar” vid inledning av sjukskrivning som ska vara en aktiv åtgärd – inte en passiv
- Ökad förekomst av deltidssjukskrivningar
- Öppnare dialog kring sjukskrivning och förväntad effekt av denna mellan läkare och patient
- Visuellt skapa en bild för patienten hur prediktionen ser ut för just denna diagnos
- Få ett bra och tillförlitligt stöd för att kunna göra en bra sjukskrivning
- Få åtgärdsförslag som är anpassade för diagnosen och senare även fördjupningar av åtgärder
- Få en bra jämförelsegrund inför förlängning av sjukskrivningar
- Slutligen en hjälp för att göra bättre, mer effektiva sjukskrivningar med tydlig plan för snabbare återgång i arbete."

Varmbadhuset

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Varmbadshuset
Könsfördelning Varmbadshuset
Sjukskrivningsgrad Varmbadshuset

 

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

 

Sjukskrivningslängd Varmbadshuset


Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.

Nollmätningsresultat Varmbadhuset


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"- Mer effektivt flöde med sjukskrivningspatienter.

- Mindre behov av akuta besök för förlägning av sjukskrivningar.

- Bättre samordning med arbetsgivare."

Amadeus

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Amadeus
Könsfördelning Amadeus
Sjukskrivningsgrad Amadeus

 

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

Sjukskrivningslängd Amadeus

Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.

Nollmätningsresultat Amadeus


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"Förenkla och tydliggöra vilka patienter som ligger i riskzon för lång sjukskrivning, få till bättre kvalite på läkarintygen." 

Tvååker

Fördelning av sjukskrivning

Siffrorna i diagrammen visar faktiska antalet sjukskrivna patienter på vårdcentralen.

Diagnosfördelning Tvååker
Könsfördelning Tvååker
Sjukskrivningsgrad Tvååker

Sjukskrivning fördelat på sjukskrivningslängd

Tabellen visar fördelningen av hur länge varje individ (individ = sjukfall) varit sjukskriven. Utfallet påverkas av förekomsten av olika diagnoser i befolkningen; hälso- och sjukvårdens arbetssätt både vad gäller vård, behandling och sjukskrivningspraxis i olika regioner och på olika vårdenheter.

Arbetsgivares förhållningssätt till sitt rehabiliteringsansvar samt Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringen påverkar också, liksom individuella faktorer såsom kön och ålder, attityder till sjukförsäkringen, yrke och arbetsmiljö är också viktiga i detta sammanhang.

Sjukskrivningslängd Tvååker


Nollmätningsresultat

Inför uppstarten av piloten genomfördes en enkätstudie. Samtliga deltagande läkare, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer fick individuellt svara på en självskattningsenkät.

Resultaten har sammanställts utifrån fem kategorier;

 • Struktur och process - i vilken grad finns etablerade och fungerande arbetssätt och rutiner på enheten
 • Patientens delaktighet - i vilken grad är enhetens patienter delaktiga i sin sjukskrivning och rehabilitering
 • Kunskap och kompetens - vilken nivå av kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin och arbetsinriktade åtgärder finns inom enheten
 • Internt samarbete - i vilken grad finns ett etablerat och fungerande samarbete på enheten mellan yrkeskategorier som är involverade i sjukskrivning och rehabilitering
 • Extern samverkan - i vilken grad finns en etablerad och fungerande samverkan med parter utanför vården (exempelvis Försäkringskassan, arbetgivare och Arbetsförmedlingen)

I grafen visas självskattningen för den enskilda vårdcentralen samt snittet för samtliga deltagande vårdcentraler i Halland.

Nollmätningsresultat Tvååker


Förväntningar inför deltagandet i piloten

"Hoppas och tror att läkarna tar sjukskrivning på större allvar och följer detta för att sjukskrivningarna ska bli bättre. Det är ofta läkaren som är första instans i en sjukskrivning så då är det bra att dom får tips direkt vad dom t.ex. kan rekommendera patient så att sjukskrivningen inte blir för långvarig." 


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!